Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Flecha
Cooperación ao Desenvolvemento Estatal
Cooperación Española
Páxina que aúna todo o esforzo do Goberno Español en materia de cooperación ao desenvolvemento, axuda humanitaria e de emerxencia e educación para o desenvolvemento.
Cooperación Española
Coordinadora ONG para o Desenvolvemento España
A misión da Coordinadora de ONGD-España é a coordinación e impulso do traballo conxunto das organizacións e entidades membro que comparten un código de conduta común, así como a prestación de asistencia e apoio ás súas organizacións e a representación dos seus intereses e valores compartidos ante a sociedade, as Administracións públicas e outras institucións e entidades externas á Coordinadora. (Artigo 5 dos Estatutos)
Coordinadora ONG para o Desenvolvemento España
Fundación Carolina
A fundación ten como obxecto a promoción das relacións culturais e a cooperación en materia educativa e científica entre España e os países da Comunidade Iberoamericana de Nacións, así como con outros países con especiais vínculos históricos, culturais ou xeográficos.
Fundación Carolina
Fundación Centro de Educación a Distancia para o Desenvolvemento Económico e Tecnolóxico
A Fundación Centro de Educación a Distancia para o Desenvolvemento Económico e Tecnolóxico (Fundación CEDDET) é unha organización sen ánimo de lucro dedicada á cooperación ao desenvolvemento que foi creada a iniciativa do Ministerio de Economía e Competitividad de España e o Banco Mundial en 2001. O Secretario de Estado de Economía de España preside o patronato da Fundación, cuxa misión é promover o intercambio de coñecementos e a creación de redes de expertos para contribuír de forma sostenible ao desenvolvemento dos países. A Fundación CEDDET colabora con varios organismos internacionais de cooperación para o desenvolvemento de programas de fortalecimiento institucional. Entre os máis relevantes podemos mencionar: É o nodo en España da Rede Global de Aprendizaxe para o Desenvolvemento do Banco Mundial (GDLN nas súas siglas en inglés). Colabora no desenvolvemento do programa EUROsociAL II da Comisión Europea. Desenvolve un programa de formación e redes para a Corporación Andina de Fomento (CAF) en materia de infraestructuras. Desenvolve un programa de seguridade alimentaria, desenvolvemento rural, comercio agrario e xestión de recursos naturais. O programa chámase FODEPAL. Desenvolve o proxecto Escola Virtual Mercosur para a Comisión Europea e Mercosur. Desenvolve para o Sistema da Integración Centroamericana (SICA) o programa de Capacitación virtual en materia de Integración Rexional.
Fundación Internacional e para Iberoamérica de Administración e Políticas Públicas
Os obxectivos da FIIAPP son mellorar o marco institucional dos países nos que traballa e fortalecer a imaxe de España e de Europa no exterior.
Fundación Internacional e para Iberoamérica de Administración e Políticas Públicas